Kinderopvang door Bambino


De Mariaschool heeft voor-, tussen- en naschoolse opvang geregeld. De kinderopvang en BSO wordt verzorgd door Bambino in "de Buitenboel" Kerkstraat 85 te Reutum. Opgave of nadere informatie is mogelijk bij Bambino kinderopvang of bij de directie van de school.

 
 
Overzicht accommodaties
 
De opvang zal plaats vinden aan de Kerkstraat in Reutum. 
 

1.b      Vastgestelde tijdstippen van de opvang  
In principe is de buitenschoolse opvang elke morgen van maandag t/m vrijdag van
7.30 uur tot 8.30 uur geopend (voorschool), elke middag vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur 
(tussenschool) en van 15.30 uur tot 18.00 uur. Indien ouders dit wensen, biedt partij B de   
mogelijkheid ook opvang aan te bieden tijdens vrije middagen vanaf 12.00 uur en tijdens 
vakanties van 7.30 uur tot 18.00 uur. 
Op algemeen erkende feestdagen is de opvang gesloten.
 
 
1.c      Operationele afspraken
·         Vervoer: De kinderen worden bij de school afgehaald en teruggebracht tenzij ouders en Bambino anders overleggen. Ouders dienen een schriftelijke verklaring te ondertekenen indien kinderen op eigen gelegenheid van en naar de opvang komen. 
·         Partij B zorgt ervoor dat kinderen op de schooltijden dwz 15 minuten voor aanvang van de schooltijden op school zijn. 
·         Het werven van klanten wordt uitgevoerd door partij B.
 
1.d      Informatie-uitwisseling
·         Eisen Wet bescherming persoonsgegevens
 
1.e      Informatievoorziening aan de ouders
·         Partij B zorgt voor goede informatievoorziening mbt de opvangtijden. 
·         Partij A en B zorgen voor eerste informatieavond Kinderopvang naar de ouders op de jaarvergadering van OR op de Mariaschool.
·         Noodzakelijke schriftelijke informatie wordt verstrekt door partij B.
·         Partij A wijst ouders in de schoolgids op de mogelijkheden van buitenschoolse opvang.
·         De website van Bambino is: www.kinderopvangbambino.nl
·         E-mail adres: info@kinderopvangbambino.nl
·         Informatiepakketten over de opvang zijn aan te vragen via de site of rechtstreeks bij Bambino Weemselerweg 24 te Albergen tel.: 0546 442085.
·         Folders zijn beschikbaar bij "de Buitenboel", de Mariaschool en bij Bambino .
·         Jaarlijks is een aanmelding in Op en rond de Essen geplaatst aan het eind van elk schooljaar.
 
1.f       Aansprakelijkheid
Bambino is aangesloten bij de landelijk branche-vereniging de MO-groep en een verzekering is afgesloten via Interpolis bij de Rabobank te Tubbergen.
 
Geschillen 
·         Soms zijn er misverstanden en of meningsverschillen waarvoor een geschillencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Mariaschool en een vertegenwoordiger van Bambino. Zij zoeken een onafhankelijke derde. Klachten kunnen aan de geschillencommissie worden voorgelegd. Tevens is partij B aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Kinderopvang. 
 
 
2       Beleidsregels kwaliteit Wet kinderopvang 
·         Kopie tekst beleidsregels is bijgevoegd.
 
3       Pedagogisch beleid / pedagogisch klimaat
De algemene, school- en gedragsregels zoals die in de schoolgids vermeld staan worden jaarlijks geëvalueerd door partij A en B en op beide locaties gebruikt. 
Daarnaast heeft partij B een eigen Pedagogisch Beleidsplan welke door partij A en ouders die gebruik (willen) maken van de opvang is in te zien op de locatie in "de Buitenboel" aan de Kerkstraat 85 te Reutum.
Een kopie van het Pedagogisch Beleidsplan is bij dit Convenant gevoegd.