Postadres: TOF onderwijs                                                                                                                      
Bruno van Ommenstraat 34A
7651 BS Tubbergen

website: www.tofonderwijs.nl
email: info@tofonderwijs.nl 
Tel. secr.: 0546745010 
 
Doelstellingen:
 
TOF Onderwijs is de roepnaam voor negen basisscholen in de gemeente Tubbergen. Samen één stichting, samen plannen maken, samen ergens voor gaan en staan. Alle scholen hebben een eigen naam en een eigen identiteit. Zij leggen eigen accenten en behouden een eigen karakter. Verscheidenheid geeft kleur aan onze organisatie. Een gezamenlijke missie en visie brengt ons samen en zorgt ervoor dat we gedeelde kennis en kansen optimaal benutten. Onze missie hebben wij als volgt verwoord: 
Wat wij doen 
TOF Onderwijs verzorgt eigentijds, goed primair onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Het onderwijs wordt gegeven in alle kernen van de gemeente Tubbergen en wordt vormgegeven vanuit een katholieke, protestants christelijke of neutraal bijzondere grondslag en vanuit een eigen onderwijskundige identiteit. 
Wie wij zijn 
TOF Onderwijs is een veilige plek, waar betrokken mensen elkaar ontmoeten en zichzelf mogen zijn en waar kinderen de waarde van hun bestaan kunnen ontdekken. TOF Onderwijs draagt daartoe bewust en expliciet de waarden en normen van veiligheid, respect, betrokkenheid, openheid en authenticiteit over, waarbij onder meer verbindingen worden gelegd met de christelijke verhalen en tradities. 
visie 
Binnen TOF Onderwijs werken we met een aantal uitgangspunten, die leidraad zijn voor ons verdere handelen. 
 
a. Leefbaarheid kernen 
 
TOF Onderwijs wil in iedere kern een onderwijsvoorziening in stand houden mits aan de afgesproken kwalitatieve eisen voldaan kan worden en daarmee meewerken aan het in stand houden van de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen van Tubbergen waar onze scholen staan. Wij zoeken daartoe bewust samenwerking met andere partners zoals opvang, gemeente, dorpsraden en welzijnswerk. 
 
b. Decentraal waar het kan 
 
Wij willen blijven werken met een smal schoolbestuur en een compact bestuursbureau met korte heldere lijnen. TOF Onderwijs heeft op dit moment een goede schaalgrootte. De bovenschoolse aansturing richt zich op inspiratie en groei. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Scholen hebben, binnen de afgesproken beleidskaders, een eigen gezicht. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid en autonoom voor wat betreft hun onderwijsvisie. Daarnaast is er sprake van een door alle scholen geaccepteerde en gerespecteerde kwaliteitsnorm waarop men elkaar kan aanspreken. Van TOF Onderwijs kan verwacht worden dat zij specifieke aanwezige kwaliteiten op scholen stimuleert. 
In essentie is er sprake van een paradox tussen “autonomie op schoolniveau” en “sturing op bovenschools niveau”. TOF Onderwijs is een netwerkconstructie waarin men samenwerkt op voorwaardenscheppend beleid (financiën, personeel en materieel). Ook verbinden de scholen zich door aanvaarding van het  strategisch plan op het gebied van het onderwijsinhoudelijk beleid samen te werken. Dat geldt met name op het gebied van het kwaliteitsbeleid, de onderwijsinnovatie en de beoordelingen. 
Ten behoeve van de bovenschoolse sturing door de algemeen directeur wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd “early-warning” systeem. Op basis van het schoolplan en een daaraan gekoppelde jaarplan wordt verantwoording afgelegd. Onder leiding van de algemeen directeur worden kwaliteitsnormen vastgesteld die de normen zoals gehanteerd door de rijksinspectie overschrijden. Indien een school niet voldoet aan de norm is dat een gesprekspunt met de algemeen directeur. 
 
c. Directeuren zijn integraal leider 
 
De directeuren zijn integraal schoolleider. Bovenschools wordt er op de kernwaarden en kwaliteit gestuurd via draagvlak en samenwerking. 
De directeur is eerstverantwoordelijk op het aspect onderwijskundig leiderschap van zijn/haar school. Indien zich belemmeringen voordoen probeert hij dat in eerste aanleg zelf op te lossen. TOF Onderwijs is erop gericht om de positie van adjunct directeur af te bouwen. Een directeur die leiding geeft aan meerdere scholen kan voorkomen. 
 
d. TOF Onderwijs biedt voorwaarden 
 
Personele, financiële en beheersmatige zaken moeten uiteindelijk ten dienste staan van het onderwijs. De inzet van personeelsleden en middelen binnen de school gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. De bovenschoolse inzet is erop gericht om onze scholen zodanig te faciliteren dat zij daarmee hun eigen beleid en verantwoordelijkheid waar kunnen maken. In formatieplan en begroting verantwoordt de directeur hoe mensen en middelen op zijn / haar school kunnen bijdragen aan goed onderwijs; in hun dagelijks handelen laten scholen hiervan de resultaten zien. Hierop zijn zij aanspreekbaar. 
 
e. Solidariteit 
 
Wij hebben een onderlinge, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Personele en financiële risico’s, die de school niet aan te rekenen zijn, dragen we samen. Wij willen elkaar niet beconcurreren, maar wel prikkelen tot kwaliteitsverbetering. We willen onze “good practice” benutten bij het bereiken van kwaliteitsverbetering en het samen ontwikkelen van innovaties. 
 
f. De ouders als partners in onderwijs en opvoeding 
 
Ouders hebben (o.a. via de medezeggenschapsraad) invloed op het lokale beleid van de individuele school. De vroegere scheiding tussen onderwijs en opvoeding is aan het vervagen. Wij vinden het belangrijk om, in een goede tweezijdige relatie, samen met ouders te zorgen voor een goede opleiding en opvoeding van de kinderen. Indien er duidelijke raakvlakken zijn (bijvoorbeeld burgerschapskunde, gezondheidseducatie e.d.) geven scholen desgewenst opvoedingsondersteuning naast aandacht voor educaties in het leerstofaanbod. 
Datzelfde geldt voor de ondersteuning van ouders indien er sprake is van opvoedingsverlegenheid die zich uit in gedragsproblematiek. Daarbij kunnen ook instellingen in de jeugdzorg en het samenwerkingsverband een rol spelen. Het blijft in deze gevallen altijd zoeken naar een balans om de grenzen die gesteld zijn aan de professionele verantwoordelijkheid niet te overschrijden. 
 
g. TOF Onderwijs samen lerend onderweg 
 
Wij leren van onszelf en van elkaar. Fouten worden geanalyseerd en we trekken er consequenties uit voor de toekomst. Wij willen kinderen en personeel aanspreken op het benutten en ontplooien van hun talenten. 
Wij willen mensen en scholen stimuleren tot groei en samenwerken. Kinderen worden uitgedaagd om resultaten te behalen, met behoud van het maximale plezier en de juiste aandacht voor waarden en normen. Binnen TOF Onderwijs wordt het principe van “leren van elkaar” vorm gegeven. Daarbij kan worden gedacht aan het directieberaad, een mogelijk systeem van onderlinge visitatie, maar ook aan vormen van deskundigheidsbevordering d.m.v. scholing, intervisie, supervisie en themagroepen. Ook staan scholen binnen TOF Onderwijs open voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarnaast kan optimaal gebruik worden gemaakt van dit principe binnen het samenwerkingsverband. 
 
h. Eigen verantwoordelijkheid 
 
Binnen TOF Onderwijs vinden wij goed gedrag belangrijker dan vastgesteld beleid. Iedereen is in de organisatie verantwoordelijk voor (en aanspreekbaar op) een goede omgang met anderen. De eigen verantwoordelijkheid, professioneel gedrag en het gebruikmaken van het eigen gezonde verstand is belangrijker dan papieren beleid. Indien het nodig is af te wijken van afspraken of een algemeen aanvaard kader leggen we vooraf of achteraf verantwoording af aan collega’s. TOF Onderwijs zijn wij allemaal samen.
 
 
drs. C. Bartman
alg directeur TOF