Ouderraad


De Ouderraad


Het belang van de betrokkenheid van de ouders
Betrokkenheid van ouders bij de school heeft een positieve invloed op het welbevinden en de prestaties van de kinderen. Het verbetert in het bijzonder de relatie tussen de leerkrachten en de ouders en het bevordert het onderwijs ondersteunend gedrag van ouders thuis.
 
Inspraak en ouderactiviteiten
De betrokkenheid van ouders kan zich o.a. uiten in ouderparticipatie. Onder ouderparticipatie wordt verstaan het actief betrokken zijn van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen en de deelname van ouders aan diverse activiteiten. De ouderparticipatie vindt plaats via
de medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR)
 
De ouderraad (OR)
Uit de ouders wordt een afvaardiging benoemd; de ouderraad. De ouderraad bestaat uit 7 leden. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden. De namen, emailadressen en telefoonnummers hiervan staan verderop vermeld.
De ouderraad is bij diverse activiteiten actief onder andere:
De organisatie van de sport- en spelochtend/koningsspelen, organisatie van de sinterklaasviering, kerstviering en schoolcarnaval.
De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om haar activiteiten te coördineren. Echter, zonder hulp en inzet van zo veel mogelijk ouders is het voor de ouderraad niet mo- gelijk haar taken goed uit te voeren. Daarom wordt er ook  aan andere ouders gevraagd zich aan te melden voor een of meerdere activiteiten van de ouderraad.
 
Communicatie
De ouderraad publiceert eens per jaar, aan het begin van het schooljaar, het jaarverslag over de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. Op de website staan ook de namen van de ouderraadleden vermeld. Ouders kunnen bij vragen contact opnemen met één van de ouderraadleden of een mail sturen aan de ouderraad. De ouderraad staat open voor ideeën, aandachtspunten en/of opmerkingen.
 
De ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten (waarvoor geen of niet voldoende subsidie van het Rijk wordt ontvangen) te kunnen uitvoeren. Zonder ouderbijdrage kunnen activiteiten als sinterklaas en het schoolreisje niet doorgaan.
Zonder schriftelijk tegenbericht gaan wij er van uit dat de ouders/verzorgers van elk ingeschreven kind op school akkoord gaan met de ouderbijdrage.
De hoogte van de bijdrage voor alle kinderen bedraagt € 32,50 per kind, waarvan
€ 22,50 bestemd is voor het schoolreisje. Het bedrag zoals bedoeld in de wet wordt bepaald door het bevoegd gezag. De wettelijke voorschriften zijn vervat in art.13.40 en 24 en 27 van de WPO. Het bedrag wordt per automatische incasso in twee termijnen geïnd, in mei en juni. Ouders die nog niet eerder een bijdrage hebben overgemaakt ontvangen hiervoor een machtiging. Voor kinderen die na 1 januari de school bezoeken betaalt u een gedeelte (€27,50)  van het bedrag.
Wij zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor de kosten van activiteiten voor de kinderen op school bij de ouders neergelegd mag worden. Vandaar dat de jaarlijkse collecte onder de inwoners van Reutum, die geen kind(eren) op de Mariaschool hebben komt te vervallen. Hiervoor is de opbrengst van de kerstmarkt in de plaats gekomen. Tevens kunnen we met elkaar ook extra geld inzamelen door het uitvoeren van werkzaamheden waar de school anders een extern bedrijf voor inschakelt. Dit levert de ouderraad (dus de kinderen) dan weer extra inkomsten op.
 
Als U vragen heeft over de activiteiten of iets anders dan kunt U contact opnemen met
één van de leden van de ouderraad of een mailtje sturen aan het secretariaat: ouderraadmartum@gmail.com.  

De volgende personen hebben zitting in de ouderraad:

Naam: Functie Lid sinds
Kristel Mensink Voorzitter  okt. 2014
Marleen Jansen Secretaresse okt. 2018
Harry Wilmink Penningmeester okt. 2010
Esther Golbach   Bestuurslid okt. 2013
Maik Koopman Bestuurslid okt. 2013
Chantal Groothuis Bestuurslid okt. 2013
Ferry Groothuis Bestuurslid mrt. 2017